Zápis z členské schůze ZKO Falco 16.11.2008 v Hluboké nad Vltavou

Zápis z členské schůze ZKO FALCO, konané dne 16. 11. 2008,  Hluboká nad Vltavou

Přítomni: viz prezenční listina

Program schůze:
 Zpráva předsedy
 Pokladní zpráva
 Zpráva z výcviku
 Zpráva jednatele o přesunu a výstavbě nového cvičiště, LVT
 Diskuse
 Závěr a volná zábava...


Předseda  klubu, Petr Tůma přivítal přítomné a zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok. Oproti minulým letům členové vykazují vyšší aktivitu, účast na výcvikových dnech vyhodnotil jako velmi dobrou.

Revizní komise ve složení:  předseda: Jaroslava Samková, členové: Karel Formánek a nově zvolená  členka  Eva Novotná ověřili stav finanční hotovosti v pokladně,  účetní výkazy a jednotlivé doklady za rok 2008. Stav pokladny souhlasí s účetními výkazy.
Předsedkyně komise Jaroslava Samková přečetla pokladní zprávu a seznámila přítomné se stavem účetnictví a finanční hotovosti klubu k 16.11.2008.
Zároveň bylo dohodnuto, že ZKO Falco si zřídí účet u ČSOB. Tímto úkonem byla pověřena předsedkyně revizní komise, Jaroslava Samková a zároveň bylo dohodnuto, že podpisové oprávnění pro nakládání s účtem bude mít Jaroslava Samková. Vždy na členské schůzi bude předkládat výpis jednotlivých transakcí uskutečněných na účtě.
Všichni přítomní členové hlasovali pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Členská schůze potvrdila a odhlasovala na další období zachování stávající výše ročních členských příspěvků Kč 500,- pro stávající členy. Zápisné nových členů činí Kč 2.000,-.
Všichni přítomní členové hlasovali pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Hlavní výcvikář, Pavel Tůma podal zprávu o výcviku za uplynulý rok. Úroveň výcviku byla vyhodnocena jako velmi dobrá, tomu odpovídá i počet složených zkoušek jednotlivých členů za rok 2008. Organizace výcviku je dobrá, vše probíhá plynule, jednotliví členové se při výcviku chovají ukázněně. Družstvo začátečníků dále povede Ladislav Šašek, nově mu bude pomáhat Katka Samková. Družstvo pokročilých povedou nadále Pavel Tůma  a Eliška Nedvědová.

Za reprezentaci klubu na zkouškách i výstavách v roce 2008 byla oceněna Katka Samková. Během roku 2008 složila 7 zkoušek a získala několik výstavních titulů.
Jako nejlepší výcvikář ZKO Falco byl vyhodnocen a odměněn pan Ladislav Šašek za jeho dlouholetou činnost v klubu a příkladnou aktivitu a výsledky při vedení nových členů.

Jednatelka klubu, paní Eliška Nedvědová podala zprávu o stavu přesunu cvičiště. Město Hluboká nad Vltavou nabídlo klubu k pronájmu nový pozemek, na kterém zatím proběhly terénní úpravy. Město dále přislíbilo přesunout oplocení z původního cvičiště na nový pozemek. Umístění nových buněk je dosud v jednání.
Zatím dočasně probíhá výcvik na původním pozemku cvičiště, na kterém již proběhl návoz zeminy.

Eliška Nedvědová vyhodnotila průběh letošního výcvikového tábora v Kunžaku. Tato akce byla výcvikáři i jednotlivými členy hodnocena jako výborně zvládnutá. Na táboře byly pořádány dvoje zkoušky (NZŘ a IPO) s vysokou úspěšností. Zatím bylo předběžně dohodnuto, že příští výcvikový tábor v roce 2009 se bude konat opět v kempu Komorník v Kunžaku.

Zapsala: Jaroslava Samková

Za výbor klubu:
Předseda: Petr Tůma
Jednatelka: Eliška Nedvědová