Členská schůze

Z Á P I S

z členské schůze ZKO FALCO č. 264, konané dne 21.11.2009,  Hluboká nad VltavouPřítomni: viz prezenční listina

Program schůze:

  1. zpráva předsedy
  2. pokladní zpráva
  3. zpráva jednatele a LVT
  4. zpráva z výcviku a plán akcí na rok 2010
  5. zpráva technického referenta - brigády
  6. volba revizní komise
  7. diskuse a závěr1)  Předseda  klubu, Petr Tůma přivítal přítomné a zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok. Účast členů  na výcvikových dnech vyhodnotil jako velmi dobrou.

2)  Stávající revizní komise ve složení:  předseda: Jaroslava Samková, členové: Karel Formánek a Eva Novotná ověřili stav finanční hotovosti v pokladně,  účetní výkazy a jednotlivé doklady za rok 2008. Stav pokladny a zůstatek na účtě souhlasí s účetními výkazy.
Předsedkyně komise Jaroslava Samková přečetla pokladní zprávu a seznámila přítomné se stavem účetnictví, zůstatkem na účtě  a finanční hotovosti klubu k 21.11.2009.

Členská schůze potvrdila a odhlasovala na další období výši ročních členských příspěvků Kč 700,- pro stávající členy. Zápisné nových členů činí Kč 2.500,-.
Všichni přítomní členové hlasovali pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

3) Eliška Nedvědová vyhodnotila průběh letošního výcvikového tábora v Kunžaku. Na táboře byly pořádány dvoje zkoušky (NZŘ a IPO) s vysokou úspěšností. Zatím bylo předběžně dohodnuto, že příští výcvikový tábor v roce 2010 se bude konat opět v kempu Komorník v Kunžaku.

4) Hlavní výcvikář, Pavel Tůma podal zprávu o výcviku za uplynulý rok. Úroveň výcviku byla vyhodnocena jako velmi dobrá, tomu odpovídá i počet složených zkoušek jednotlivých členů za rok 2009. Družstvo začátečníků dále povede Ladislav Šašek a Katka Samková. Družstvo pokročilých povede nadále Pavel Tůma  a Eliška Nedvědová.

Na rok 2010 byly naplánovány tyto akce:  zkoušky dle NZŘ – v termínu: 17.4.2010, dvoje zkoušky IPO – v termínech 8.5. a 6.6.2010, podání žádosti na uspořádání výběrového závodu MČR dle ZVV3 – v termínu 22.5.2010 nebo 29.5.2010, pořádání dne dětí – v termínu 12.6.2010 .

Na zajištění těchto akcí se budou podílet všichni členové klubu.

5) Technický referent, Jan Vácha, přečetl zprávu o stavu odpracovaných hodin jednotlivých členů v prostorách cvičiště. Na příští rok bude rozpis termínů jednotlivých členů, kteří budou během výcvikových dnů zajišťovat úklid a údržbu klubovny, případně překážek.

6) Proběhla volba nové revizní komise ve složení: Jan Vácha: předseda, Eva Novotná: člen, Tomáš Douda: člen

Všichni přítomní členové ZKO Falco hlasovali pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Výbor ZKO Falco bude pro další období pracovat ve složení: Předseda: Petr Tůma, Jednatel: Eliška Nedvědová,

Hlavní výcvikář: Pavel Tůma, Pokladník: Václav Nedvěd, Technický referent: Jan Vácha 

Revizní komise ve složení: Předseda:Jan Vácha, Člen revizní komise: Eva Novotná, Člen revizní komise: Tomáš Douda

                                                                                 

Zapsala: Jaroslava Samková

  Za výbor klubu: Předseda: Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Jednatelka: Eliška Nedvědová, Ruská 215, 373 41 Hluboká nad Vltavou.